• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Akce školy
 • Kontakt
 • Povinné předškolní vzdělávání

   

  OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ V MŠ

   

  Každou nepřítomnost dítěte v MŠ je nutno omluvit.

   

  Omlouvat lze osobně nebo telefonicky. Zároveň je nutné, aby rodiče nahlásili
  den nástupu dítěte zpět do MŠ.

   

  Zákonní zástupci jsou povinni MŠ informovat o infekčním onemocnění jejich dítěte

  (průjem, spála, neštovice, zánět očních spojivek apod.).

   

  Omlouvání dětí z povinné předškolní docházky

   

  Týká se pouze dětí, které navštěvují MŠ rok před vstupem do ZŠ, případně mají

  odklad školní docházky. Povinné předškolní vzdělávání probíhá od 8:00 do 12.00 hod.

   

  Omlouvání nepřítomnosti dítěte:

   

  • Nepřítomnost dítěte omlouvá zákonný zástupce dítěte.
  • Ředitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.
  • Zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

   

  Oznámení nepřítomnosti dítěte v MŠ nutno provést nejpozději do 48 hodin osobně nebo telefonicky třídní učitelce.
  V případě, že zákonný zástupce tato pravidla nedodrží, nebude nepřítomnost dítěte omluvena.

   

  Neomluvenou absenci může MŠ řešit ve spolupráci s institucí kompetentní k řešení přestupků dle § 182a zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.

   

  Neomluvenou absenci do součtu 10 hodin řeší třídní učitel formou pohovoru,
  při počtu neomluvených hodin nad 10 hodin řeší ředitelka školy. V případě, že neomluvená nepřítomnost dítěte přesáhne 25 hodin, ředitelka školy zašle bezodkladně oznámení o porušování povinnosti výkonu předškolního vzdělávání příslušnému orgánu sociálně-právní ochrany dětí a případ bude řešen jako přestupek na úseku školství a výchovy mládeže.

   

  Třídní učitelka eviduje školní docházku své třídy. V případě neomluvené absence nebo zvýšené omluvené absence (delší než jeden měsíc) informuje třídní učitelka ředitelku školy, která poskytnuté informace vyhodnocuje.

   

  Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin.

   

   

  V Myslejovicích 1. 9. 2023                           Mgr. Terezie Dostál, ředitelka školy