• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Základní škola

  O nás

        Naše základní škola je málotřídní škola s pěti ročníky, jejíž součástí je školní družina.

       Skladba jednotlivých ročníků ve třídách se mění pro daný školní  rok tak, aby se zohlednily potřeby všech žáků. Málotřídní uspořádání základní školy je v některých směrech - především pro pedagogy, náročnější než v běžné základní škole, protože spojené ročníky vyžadují velmi dobrou organizaci práce dětí ve vyučovací hodině.Ta však učitele podněcuje k využívání aktivizujících
  a zajímavých metod a forem práce. Výsledkem pak bývá radost dětí z učení a poznávání světa okolo sebe.

       Někteří rodiče si často pokládají otázku, jak vlastně probíhá výuka v málotřídní škole a zda je málotřídní škola v porovnání s klasickou základní školou schopna děti dostatečně a kvalitně vzdělávat.
   

  Jak tedy probíhá výuka v praxi?
   

       Žáci naší školy se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
  s názvem "Školička spokojených dětí", jehož program je založen na principech činnostního učení, které vede žáky ke spolupráci, podnikavosti a vynalézavosti.

       Učí je, že trvalých vědomostí lze nabývat hlavně na základě vlastní činnosti.

       Žáci mají svou vyučovací hodinu rozdělenou do několika částí.

       Každý ročník určitou část hodiny pracuje s paní učitelkou, potom si procvičují učivo pomocí didaktických pomůcek na koberci, mohou využívat výukové programy na PC, pracovat
  s interaktivní tabulí, samostatně pracovat v lavici nebo na tabuli na zadaném úkolu apod.

       Princip činnostního učení je založen na střídání činností. To umožňuje pohyb dětí v hodině, které tak nemusí celou vyučovací hodinu sedět jen v lavicích.

       V závěru hodiny vždy dochází ke kontrole a vyhodnocení všech zadaných úkolů paní učitelkou. Děti jsou tak vedeny k samostatnosti, ale zároveň ke skupinovému řešení úkolů. Naučí se vzájemné spolupráci, ohleduplnosti ke slabším a mladším.

       Nízký počet žáků umožňuje individuální přístup ve výuce, která tak probíhá v příjemném a klidném prostředí. Je velmi omezena arogance a agresivita mezi dětmi, která bývá ve velkých kolektivech dětí. Výhodou je také uzší kontakt mezi nejen mezi učitelem a žákem, ale i mezi rodiči a školou.

       Cílem výchovy a vzdělávání na naší škole je  motivovat žáky k tvořivé práci, podporovat jejich samostatnost, sebejistotu, zodpovědnost a pozitivní sebehodnocení. Žáci jsou podněcováni k produkování myšlenek, nápadů, kladení otázek, odpovídání. Veškerá jejich činnost pak musí být doprovázena pocity uspokojení a radosti z dobrých výsledků.

       Musí vést k osvojení všech klíčových kompetencí potřebných k přechodu nejen na 2. stupeň ZŠ, ale i gymnázia.

       Úspěšnost absolventů naší školy na ZŠ a zejména na gymnáziích svědčí o tom, že se nám tento cíl daří plnit.