• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Vnitřní řád školní jídelny

  Obecná ustanovení

   

  Ve smyslu platné legislativy, zejména podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady /ES/ č.852/2004 o hygieně potravin a provozoven společného stravování vyplývá z vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 107/2005 o školním stravování, z vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška 137/2004, o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici:

   

   

  Vnitřní řád školní jídelny
   - soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy. Účastníci stravování a pracovníci školní jídelny jsou povinni se řídit tímto vnitřním řádem.

   

   

  Školní stravování se řídí vyhláškou ministerstva školství o školním stravování č.107/2005 Sb., vyhláškou ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., vyhláškou ministerstva financí č.84/2005 Sb. a nařízením ES č.852/2006.

  Dále se školní stravování řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin, spotřebním košem a systémem HACCP (systém kritických bodů).

   

  Školní stravování je strava dotovaná státem, žáci a zaměstnanci hradí pouze finanční normativ na nákup potravin. Režijní a mzdové náklady hradí stát.

   

   

   

  Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy (strávníků)

   

  1. Na dotovanou stravu mají strávníci nárok pouze ve dnech školního vyučování
  a zaměstnanci v době jejich minimálně 3hodinové přítomnosti na pracovišti.

   

  2. Při onemocněnížák nárok na dotovanou stravu pouze první den nemoci (na další dny je nutné obědy odhlásit).

  Zaměstnanci první den nemoci na dotovaný oběd nárok nemají.

   

  3. Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo vznést připomínky ke stravování přímo u vedoucí jídelny.

   

  4. Strávníci jsou povinni se řídit Vnitřním řádem školní jídelny.

   

  5. Žáci jsou povinni šetřit zařízení školní jídelny, škoda na majetku, kterou způsobí žák z nedbalosti, bude vymáhána od zákonného zástupce žáka,.

   

  6. Změny, které nastanou v průběhu poskytování stravy (ukončení stravování apod.) je strávník povinen neprodleně nahlásit.

   

   

  Provoz školní jídelny

   

  1. Výdej obědů

   

   

     Školní jídelna je v provozu v pracovní dny od 8:30 do 15:15 hod.

   

   

  Svačinky pro se vydávají od 8:30 do 9:00 a od 14:30 do 15:00 hod.

   

  Oběd pro se vydává od 11:30 do 12:00  hod.  

   

  Pro žáky ZŠ a zaměstnance školy se oběd vydává od 12:40 do 13:10 hod.

   

   

                  

  Odběr jídla do jídlonosiče do 11:30 hod.

   

  Při odběru jídla do jídlonosiče musí být dodrženy předepsané hygienické zásady.

  Zdraví žáci se stravují v jídelně, nemohou odebírat jídlo do jídlonosičů.

   

   

   

  2. Výše stravného a platba

   

  Ceny stravného jsou stanoveny podle věkových kategorií:

   

           Děti 3- 6 let:   polodenní    26,- Kč        Děti od 6 let: polodenní      30,- Kč

                                         celodenní      35,- Kč                              celodenní        40,- Kč

   

   ZŠ           Děti   7- 10 let:   oběd:   24.- Kč

                   Děti   11- 14 let: oběd:   27,- Kč

                  

   

  Do těchto kategorií jsou strávníci zařazováni podle věku, který dosáhnou v průběhu školního roku.

   

  Stravné se hradí každý měsíc zpětně složenkami nebo bankovním převodem na účet školy  241223301 / 0300 , a to tak, aby byly peníze na účet školy připsány nejpozději poslední pracovní den v měsíci. Pokud stravné nebude včas uhrazeno, není jídelna povinna stravování poskytovat !

   

   

  3. Přihlašování a odhlašování stravy

   

  Žáci a zaměstnanci ZŠ a MŠ budou stravováni na základě řádně vyplněné přihlášky ke stravování, kterou odevzdají vedoucí ŠJ nejpozději do 30. srpna a v průběhu školního roku 1 den před odebráním stravy. Přihláška je závazná na celý školní rok, rozhodne-li se strávník v průběhu roku dále nestravovat, musí se u vedoucí ŠJ odhlásit a nechat si vyúčtovat přeplatek nebo nedoplatek ve stravném.

   

  V případě nemoci nebo nepřítomnosti se musí každý strávník včas ze stravy odhlásit. Strava se odhlašuje den předem do 14 hodin osobně, telefonicky, SMS zprávou na čísle 735 012 450  nebo e-mailem na adrese sjmyslejovice@seznam.cz.

   

  Pokud není strava včas odhlášena, má strávník možnost si první den odebrat jídlo do jídlonosiče, druhý den jej však musí odhlásit ( dle zákona č. 107/2005 Vyhláška o školním stravování § 4 odst. 9 ).

   

  V době prázdnin a volných dnů pro žáky vyhlášených ředitelkou školy je každý strávník automaticky odhlášen.

   

  Výlety a ostatní akce je nutné nahlásit týden předem a odhlašují se hromadně celé třídy ve spolupráci s třídními učitelkami.

   

  Zaměstnanci jsou povinni si obědy odhlásit v době nemoci, OČR, studijního volna, pracovní cesty nebo dovolené.

   

   

  4. Jídelní lístek

   

  Jídelní lístek je vyvěšen na týden dopředu u vchodu do školy, v šatně dětí MŠ, na nástěnce pro děti ZŠ a na webových stránkách školní jídelny. Vedení školní jídelny může z provozních důvodů jídelní lístek pozměnit.

   

  Velikost a kvalita stravy je určena recepturami pro školní stravování a vlastními recepturami.

   

  Velikost porcí lze reklamovat u vydávající kuchařky, a to v okamžiku, kdy byla porce převzata od výdejního pultu. Žáci mohou porci reklamovat prostřednictvím pedagoga. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
   

  Strávník má možnost přídavku stravy (mimo masa).

   

   

  5. Organizace stravování

   

   Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, případně správní zaměstnanci školy.

   

   Dozírající pracovníci vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.
   

   Dozírající pracovníci:

   

  a) sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli
  a koření)


  b) sledují způsob výdeje stravy, při opakovaných problémech s plynulostí výdeje stravy upozorní vedení školy, které s vedoucí stravovacího zařízení projedná nápravu

   

  c) sledují dodržování hygienických pravidel vydávajícím personálem stravovacího zařízení – pracovní pláště a jejich čistota, pokrývky hlavy, rukavice, apod.

   

  d) zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny, pomáhají při organizaci výdeje jídel

   

  e) sledují dodržování jídelníčku

   

  f) sledují čistotu vydávaného nádobí, příborů,

   

  g) regulují osvětlení a větrání

   

  h) sledují odevzdávání nádobí strávníky (roztřídění nádobí, seškrabávání zbytků jídel apod. provádí personál stravovacího zařízení)

   

   

   

   

   

   

   Běžný úklid během provozní doby zajišťuje v jídelně pracovnice školní kuchyně, včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.

   

    Strávníkům je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni
  ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci je neodnášejí z místnosti. Jídlo by mělo být upraveno tak, aby znemožňovalo odnášení z jídelny.

   

  6. Ochrana majetku školy

   

  Žáci používají zařízení školní jídelny pouze za účelem stravování.

  Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení jídelny.

   

  7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků

   

  Dohled nad dětmi a žáky po dobu výdeje vykonávají pedagogové školy.

  V případě úrazu jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost dohlížejícímu zaměstnanci, který neprodleně učiní odpovídající opatření. Úrazy žáků jsou zapsány do knihy školních úrazů a nahlášeny neprodleně ředitelce školy.

   

   

  Závěrečná ustanovení

   

         S Vnitřním řádem školní jídelny jsou strávníci, v případě dětí a žáků i jejich zákonní zástupci, seznámeni zveřejněním řádu na nástěnkách školy, na webových stránkách školní jídelny a na třídních schůzkách.

   

        Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je pověřena vedoucí školní jídelny.

   

     

   

   

       Směrnice nabývá platnosti dnem  1. 9. 2020

         

   

   

                 Mgr. Jana Pírková, vedoucí školní jídelny

   

                 Mgr. Alice Lorencová, ředitelka školy