• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Fotogalerie
 • Kontakt
 • Aktuality ZŠ

  Zápis

  žáků do prvního ročníku Základní školy a mateřské školy Myslejovice pro školní rok 2024/2025

  v souladu s § 36 odst. 4) zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v plném znění

   

   

  se koná v úterý 23. dubna 2024 od 14:00 hod

   

  UPOZORNĚNÍ

   

  - k zápisu se dostaví s dětmi rodiče (jejich zákonní zástupci) a předloží tyto doklady:

     1. Rodný list dítěte nebo výpis z matriky

     2. Občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)

     3. Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. K vyplněné žádosti musí doložit již u zápisu vyjádření odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení.  Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ v platném znění.

   

  Podle § 36 odst. 3) Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.“.

   

  Pokud se nemohou rodiče s dětmi ve zdůvodněných případech dostavit ve stanovený den zápisu, mohou přijít individuálně po dohodě s ředitelem ZŠ po tomto termínu, nejpozději však do 30. 4. 2024 do 16:00 hodin.

   

  Termín zápisu je stanoven ředitelkou ZŠ a MŠ Myslejovice

                                                                                             Mgr. Terezie Dostál

                                                                                               ředitelka školy

   

   

  Informace k zápisu dětí do 1. ročníku

  školní rok 2024/2025

   

  Vážení rodiče,

  zahájení povinné školní docházky je významným okamžikem nejenom v životě dítěte, ale i celé rodiny. Prvním krokem ke vstupu do školy je zápis dítěte do 1. ročníku. Čas zápisu se blíží, a proto prosím věnujte následujícím informacím pozornost.

   

  K zápisu se dostaví všechny děti, které dovrší ke dni zahájení školního roku (1.9.2024) věku 6 let.

  Týká se tedy všech dětí, které se narodily v rozmezí 1.9.2017 – 31.8.2018.

  K zápisu mohou také dobrovolně přijít děti, které dovrší 6 let v období

  1.9. – 31.12.2018, a to na základě písemné žádosti rodičů a se souhlasem PPP (pedagogicko-psychologické poradny) o způsobilosti nástupu dítěte do školy.

  Děti, které dosáhnou 6 let až v období leden – červen 2019, mohou dobrovolně přijít k zápisu opět pouze s písemnou žádostí rodičů doloženou nejen doporučením PPP, ale i s doporučením odborného lékaře.

   

  V případě, že rodič chce požádat o odklad povinné školní docházky, je třeba dodat písemnou žádost rodičů doloženou posudkem příslušného školského poradenského pracoviště a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Tzn., že jsou potřeba 2 doporučení (poradenské pracoviště a lékař nebo poradenské pracoviště a klinický psycholog). Doporučujeme rodičům, aby si domluvili vyšetření v PPP již před zápisem, aby se nestalo, že poradna bude těžko hledat volný termín!

  U zápisu je možné žádost i s potřebnými posudky předložit. Žádost o odklad je třeba doručit do školy do 31. května 2024.

  Poradenským pracovištěm je dle zákona pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum.

   

   

   

   

  Zveme všechny rodiče dětí MŠ a ZŠ na schůzku ohledně spádovosti.

  Schůzka se koná v úterý 6.2.2024 v 15:30 ve škole, 1. patro, II. třída.

  Rádi bychom všem rodičům zodpověděli dotazy ohledně spádovosti a přechodu dětí z 5. ročníku do školy v Určicích.

  Schůzky se zúčastní i pan starosta Myslejovic, pan starosta z Určic a paní ředitelka ZŠ Určice.

  Věříme, že přijdete všichni.

  Děkuji

  Mgr. Terezie Dostál

   

   

   

   

  Pracovní pozice

   

  Základní škola a mateřská škola Myslejovice, příspěvková organizace hledá kvalifikovaného učitele na pozici - školní speciální pedagog.

  Úvazek 0,09.

  Základní škola Myslejovice je malotřídní škola dvoutřídní.

   

   

  V Myslejovicích dne 31.8.2023