• Úvod
 • Aktuálně
 • Základní škola
 • Mateřská škola
 • Jídelna
 • Akce školy
 • Aktuality ZŠ

  Vzhledem k současné situaci s Covid-19 přijala škola na základě manuálu MŠMT a MZd následující opatření:

   

  1. Všichni žáci jsou povinni po vstupu do školy si pečlivě omývat ruce připravenými dezinfekčními prostředky a používat pouze jednorázové ručníky, a to jak v učebnách,
   tak i ve školní jídelně a ve školní družině (a samozřejmě po použití toalet).
  2. Pedagogové a pracovní zaměstnanci školy zajistí maximální větrání vnitřních prostorů.
  3. Ve školní jídelně-výdejně se budou žáci i děti důsledně řídit pokyny pedagogického dohledu a zaměstnanců ŠJ.
  4. Všem osobám (žákům, zákonným zástupcům, zaměstnancům a dalším) je zakázán vstup do školních budov s příznaky jakéhokoliv infekčního onemocnění.
  5. Žáci s příznaky infekčního onemocnění budou vráceni přítomným zákonným zástupcům nebo pod dohledem izolováni v samostatné místnosti do příchodu zákonných zástupců
   (či jimi předem určených osob k vyzvednutí žáka), tito jsou povinni žáka bez odkladu vyzvednout a telefonicky kontaktovat praktického lékaře dítěte, který rozhodne o dalším postupu.
  6. Zákonným zástupcům a dalším osobám je zakázán vstup do budov školy, kromě individuálních předem domluvených návštěv.
  7. Zákonní zástupci a jimi pověřené osoby mohou vstupovat do vchodu školy při doprovodu dítěte do MŠ a při jeho vyzvedávání, při vyzvedávání dětí ze školní družiny v předem domluvené době pouze na dobu nezbytně nutnou, v takovém případě však před vstupem do budovy použijí dezinfekci na ruce! V závislosti na dané situaci ("semafor") budou moci vstoupit jen s rouškou nebo jiným zakrytím dýchacích cest.
  8. Veškeré informace ve vztahu škola – zákonný zástupcepřípadně distanční výuka, budou probíhat prostřednictvím e-mailové korespondence a telefonicky.
  9. Případná distanční (on-line) výuka-v případě uzavření dané třídy nebo školy z důvodu karantény-je pro všechny žáky a předškoláky povinná!

                                                                                             Mgr. Alice Lorencová, ředitelka školy